Skatteforvaltningen i Danmark varetages nu af syv styrelser:

  • Gældsstyrelsen, der forestår inddrivelse af gæld til det offentlige
  • Vurderingsstyrelsen, der foretager offentlig vurdering af ejendomme og grunde
  • Skattestyrelsen, der forestår afregning og kontrol af skatter og afgifter
  • Toldstyrelsen, der forestår afregning og kontrol på toldområdet
  • Motorstyrelsen, der forestår registrering, afgiftsberegning og kontrol af motorkøretøjer
  • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der forestår IT-systemer og data
  • Administrations- og Servicestyrelsen, der står får støttefunktioner som rekruttering, HR, regnskab og indkøb

Skatterådet bistår Skatteforvaltningen ved forvaltningen af lovgivning om skatter og afgifter.

Skatterådet afgør sager, som Skatteforvaltningen forelægger for Skatterådet til afgørelse. Det kan eksempelvis være bindende svar, hvor de har principiel betydning.

I langt de fleste af de sager vi fører, er afgørelserne truffet af enten Skattestyrelsen, Motorstyrelsen eller Skatterådet.

Skatteankestyrelsen

Skatteankestyrelsen fungerer som fælles sekretariat for flere administrative klageinstanser.

Skatteankestyrelsen forbereder sager vedrørende klager over afgørelser truffet af Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Gældsstyrelsen, Toldstyrelsen, Spillemyndigheden og Skatterådet, hvor afgørelsen i klagesagen skal træffes af et skatteankenævn, motorankenævn, vurderingsankenævn eller Landsskattereetten.

Skatteankestyrelsen træffer desuden selv afgørelse i en række sager.

Skatteankenævn

De 19 skatteankenævn er lokale nævn, der træffer afgørelse i sager vedrørende fysiske personer og dødsboer vedrørende blandt andet ansættelse af indkomstskat.

Medlemmerne af skatteankenævne er udnævnt efter kommunalbestyrelsens indstilling og har ikke nødvendigvis skattefaglig indsigt.

 

Landsskatteretten

Landsskatteretten træffer afgørelse i sager, hvor klagen ikke afgøres af de øvrige administrative klageinstanser og alle klager over Skatterådets afgørelser.

Landsskatteretten består af én ledende retsformand, tre retsformænd og 34 retsmedlemmer.

Landsskatterettens medlemmer er udnævnt af Folketinget og Skatteministeren for en periode på seks år.

Landsskatteretten afgør sager ved skriftlig votering eller på et retsmøde.

Motorankenævn

De fire regionale motorankenævn behandler sager over

Medlemmerne er sagkyndige

Vurderingankenævn

TEST