Et møde med et skatteankenævn er meget uformelt, men der er alligevel nogle rammer, der dog varierer fra skatteankenævn til skatteankenævn.

Der afsættes som udgangspunkt 20 min. til et møde med skatteankenævnet. Det handler derfor om at være rigtig godt forberedt.

I forbindelse med møder i skatteankenævnene er der altid en medarbejder fra Skatteankestyrelsen til stede. Denne medarbejder, der ikke nødvendigvis har været sagsbehandler på din sag, fungerer alene som referent og sparringspartner for ankenævnene.

Selve mødets afvikling

Sædvanligvis er det skatteankenævnets formand, der tager imod.

Når alle har fundet deres pladser, byder formanden velkommen og fortæller meget kort, hvilken sag der skal behandles, hvordan det foregår og hvem der er til stede i lokalet. Herefter giver formanden ordet til dig eller din rådgiver.

Din rådgiver gennemgår herefter sagen på overordnet plan og fremhæver de væsentligste argumenter under henvisning til fremlagt materiale. Det er helt op til dig og din rådgiver, hvordan sagen skal fremlægges. Rådgiverens fremlæggelse tager sædvanligvis 10-15 minutter.

Modsat et retsmøde i Landsskatteretten, er der ingen repræsentanter fra Skattestyrelsen til stede under et møde med skatteankenævnet. Der er således ingen, der taler imod din sag.

Når din rådgiver er færdig med sit indlæg, spørger formanden, om ankenævnsmedlemmerne har spørgsmål.

Efter eventuelle spørgsmål fra ankenævnsmedlemmerne, meddeler retsformanden, at man – når du og din rådgiver har forladt lokalet – vil træffe afgørelse i sagen, og at man kan forvente at modtage denne i løbet af cirka 14 dage.

Referenten fra Skatteankestyrelsen, der ikke nødvendigvis har været sagsbehandler på sagen, bliver i retsmødelokalet under voteringen, men har ingen stemmeret.

Der er ikke mulighed for at få sagens resultat, før man modtager skatteankenævnets skriftlige afgørelse.

 

Erfaring tæller

Skattesag.com har mange års erfaring med at føre sager skattesager ved skatteankenævnene, og vi hjælper dig gerne med at føre din sag.