En typisk skattesag starter ved, at SKAT anmoder om oplysninger eller materiale. Herefter kan der går en rum tid, før SKAT føler sig så sikker i sin sag, at der fremsendes et forslag til afgørelse (også kaldet agterskrivelse). Hvis man er enig i SKATs forslag, behøver man ikke foretage sig noget. Der vil i løbet af kort tid blive dannet en ny årsopgørelse på baggrund af de nye oplysninger, der så resulterer i en retsskat.

Er man ikke enig i SKATsforslag til afgørelse, kan man sende sine bemærkninger til SKAT. Hvis SKAT på trods af skatteydernes bemærkninger ikke er enig, fremsender SKAT en afgørelse.

Fysiske personer, herunder selvstændigt erhvervsdrivende, kan påklage SKATs afgørelse til enten skatteankenævnet eller Landsskatteretten også kaldet de administrative klageinstanser. Selskaber, fonde mv. kan alene klage til Landsskatteretten. Både skatteankenævnene og Landsskatteretten sekretariatsbetjenes af Skatteankestyrelsen.

Klagen skal indgives til Skatteankestyrelsen senest 3 måneder efter modtagelsen af den afgørelse, der klages over. I de fleste sager skal der betales et klagegebyr på 1.100 kr.

I begge administrative klageinstanser forberedes sagen af en sagsbehandler i Skatteankestyrelsen. Man har mulighed for at få et møde med sagsbehandleren, ligesom man har mulighed for et møde med skatteankenævnets eller Landsskatterettens medlemmer, forinden der træffes afgørelse i sagen.

Sagsbehandlingstiden i de administrative klageinstanser varierer meget.

En afgørelse fra de administrative klageinstanser kan indbringes for domstolene senest 3 måneder efter afgørelsens datering. Det danske retssystem er baseret på et toinstansprincip, der betyder at man som udgangspunkt alene kan få sin sag prøvet i to instanser.  Som udgangspunkt er byretten første instans. Hvis sagen er af principiel karakter kan byretten henvise sagen til behandling i landsretten som 1. instans.

Ved domstolene behandles en skattesag som enhver anden civil sag. Stævningen udtages mod Skatteministeriet i den retskreds, hvor skatteyderen bor. Skatteministeriet repræsenteres af Kammeradvokaten.

En domstolssag forberedes skriftlig, men forhandles oftest mundtligt.

Der skal betales rets- og berammelsesafgift, der dog er maksimeret til 4.000 kr. i alt.

En byretssag varer typisk 8-18 måneder alt efter retskreds, indhold og kompleksitet af sagen.

Byrettens dom kan ankes til landsretten indenfor 4 uger fra dommens afsigelse. Hvis sagen efter påstanden kun har en økonomisk værdi af højst 20.000 kr., kan dommen dog kun ankes med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Vi hjælper dig

Skattesag.com har mange års erfaring inden for skat, moms og afgifter og har gennem tiden sparet en masse danskere for både penge og ødelagt nattesøvn.